Geelmuyden Kieses svar på #sistabriefen

Geelmuyden Kiese ska ha en arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier, diskriminering och trakasserier i enlighet med lagens diskrimineringsförbud. Sådana handlingar är olagliga och ska självklart polisanmälas. Vi ska vara en arbetsplats där alla medarbetare känner sig trygga och har samma möjligheter att påverka sin arbetssituation. Jämställdhet handlar i grunden om demokrati och mänskliga rättigheter och kan inte bara betraktas i kvantitativa termer av antal kvinnor eller män. Jämställdhet handlar också om kvalitet. Ett viktigt kvalitativt mål är att kvinnor, män och ickebinära ska ha samma inflytande och rätt till delaktighet i sina arbetsförhållanden. Vidare handlar de kvalitativa målen om att skapa en arbetsmiljö som är genus- och strukturmedveten och där bemötande och bedömning inte påverkas av kön. En jämställd arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att anställda ska kunna prestera sitt bästa. Ungefär så står det också i vår jämställdhetsplan.

För oss är det viktigt att Geelmuyden Kiese är en öppen och inkluderande arbetsplats där medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktion behandlas likvärdigt och med lika hänsyn och respekt och där alla ska kunna utveckla sina speciella egenskaper på bästa möjliga sätt. Detta ska gälla i allt från anställningserbjudande, roll, inflytande, utvecklingsmöjligheter, lön, delaktighet, respekt och bemötande. Vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

För att detta ska realiseras och vara levande i vardagen krävs ett antal strategier och konkreta handlingsplaner. Geelmuyden Kiese har en värdegrund att utgå från, övergripande policydokument och riktlinjer kring arbetsmiljö och jämställdhet. Sammantaget styr detta vår verksamhet. Självklart har partners, chefer och ledare ett särskilt ansvar för att bibehålla och utveckla vår kultur och arbetsklimat, men likabehandlingen präglar också arbetet kollegor emellan. På Geelmuyden Kiese arbetar vi med kontinuerliga utvärderingar av arbetsmiljön och vi har ett mentorskapsprogram där alla medarbetare väljer en mentor. På så sätt kan vi tidigt fånga upp signaler på att något är fel. Vi försöker också skapa ett öppet samtal på hela byrån där alla medarbetare ska kunna känna sig trygga i att det är okej att framföra tankar, åsikter eller kritik.

Vi tydliggjorde från ledningens sida precis i början av #metoo att vi på Geelmuyden Kiese har nolltolerans mot trakasserier och att hela ledningen har ett särskilt ansvar att vara tillgänglig samt en skyldighet att agera. Nästa steg för oss nu är att fortsätta de byrågemensamma diskussionerna samt att se över och uppdatera våra policydokument och riktlinjer tillsammans med medarbetarna. Vi kommer också att intensifiera arbetet med strategier för ökad medvetenhet kring dessa frågor, bland annat genom att bjuda in en extern moderator att leda ett norm- och strukturkritiskt samtal på byrån. Sist men inte minst kommer vi delta i våra branschorganisationers arbete för att följa upp #sistabriefen ur ett branschperspektiv. För oss på Geelmuyden Kiese är detta kritiska framgångsfaktorer.

Höstens #metoo har visat omfattningen av hur mycket som är fel. Det är nu dags att agera. Därför vill vi också understryka att vi fullt ut stödjer intentionen i detta upprop.

 

Johan Brandt, vd och partner

Frida Berg, client director och partner

Annika Järnliden, ekonomichef