Svendborgs position i eventmarkedet

Svendborg har fra kommunalt hold haft et strategisk ønske om at tiltrække større events og er for 2021 valgt som værtsby for DGI’s Landsstævne. Som led i tiltrækningen og afviklingen af Landsstævnet har kommunen etableret et sekretariat, som skal sikre ét fælles forankringspunkt for de mange kompetencer og indsigter, der genereres i tilrettelæggelsen og udviklingen af et så omfattende event.

For også at videreføre disse kompetencer og indsigter efter afholdelsen af Landsstævnet, ønskede Svendborg Kommune at udvikle en legacystrategi, der skulle være med til at rammesætte og formalisere udviklingsarbejdet med events fremadrettet.

Strategiarbejdet kræver i høj grad et forarbejde og en inddragelse, hvorfor Svendborg Kommune ønskede viden om legacyudvikling og -principper for kommunikation og positionering samt en rammesætning for udviklingen af en reel legacystrategi og herigennem potentialerne for arbejdet med events.

GK bistod i denne proces og fastlagde en strategi, som skulle definere Svendborg Kommunes prioriteringer og skabe et match mellem forudsætninger og ambitioner. I dette arbejde inddrog GK Svendborg Kommunes erhvervspolitik samt planer og strategier for kommunen, kulturlivet og by- og havneudviklingen.

Samtidig gennemførte GK en række interviews med centrale aktører i erhvervsliv, foreningsliv og på kommunalt og politisk plan. Herigennem blev der indsamlet værdifuld viden om, hvilke styrkepositioner Svendborg Kommune naturligt indtager og har potentiale til at indtage i fremtiden.

Indsigter fra og resultaterne af disse interviews blev sammen med relevante casestudier fra sammenlignelige projekter i andre danske kommuner brugt i udviklingen af legacyspor for Svendborg Kommune. Et spor, der på den lange bane skal danne rammen for arbejdet med events i kommunen.

På baggrund af indsigter fra strategien har Svendborg Kommune gjort brug af deres styrkepositioner i udvikling af fremtidige events, kulturliv, foreningsliv og byggeprojekter. Indsigter fra strategien bliver også brugt i forbindelse med kommunikation og positionering af kommunen. Ligesom den er blevet implementeret i arbejdet med kommunal beskæftigelse, det lokale erhvervsliv og erhvervsturismen.