Personvern og informasjons­kapsler

Du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte.

Personvern­erklæring

Geelmuyden Kiese behandler dine personopplysninger når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Dette gjør vi for å kunne løse oppdrag og levere avtalte tjenester. Dersom du samtykker, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med, og dine rettigheter.

Geelmuyden Kiese behandler personopplysningene dine. Her forteller vi deg hvordan vi sikrer en rettferdig og transparent behandling av personopplysninger.

Vår databehandling kjennetegnes av at vi kun behandler personopplysninger for spesifikke formål, basert på berettigede (legitime) interesser. Vi behandler bare personopplysninger som er relevante og nødvendige for å oppfylle de oppgitte formålene, og vi sletter opplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige.

Hva du trenger å vite om vår behandling av personopplysningene dine:

 • GEELMUYDEN KIESE AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi mottar fra deg.
 • Du er velkommen til å kontakte Markus Vickery – Telefon: +45 33959697 – Mail: personvernombud@gknordic.com.
 • Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er å levere våre varer og tjenester til deg og din bedrift og å holde deg informert om nyheter, funksjoner og produktmuligheter, jf. personvernforordningen artikkel 5(1)(b).
 • Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a), og/eller inngått avtale/kontrakt/bestilling, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b), og/eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c), og/eller behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. De berettigede interessene som begrunner behandlingen, er markedsføring av nye tjenester/produkter.
 • Personkategorien av opplysningene vi lagrer er i utgangspunktet alminnelige (f.eks. navn, adresse), men kan også være sensitive (f.eks. politiske meninger).
 • Vi utleverer eller overlater personopplysningene dine til eksterne mottakere, inkludert våre databehandlere, rådgivere og eventuelle nødvendige forretningspartnere.
 • Noen av våre databehandlere kan befinne seg utenfor EU/EØS, men alle har et rettslig grunnlag for overføring.
 • Vi har mottatt personopplysninger fra deg og eventuelt fra offentlige tilgjengelige kilder.
 • Opplysningene som samles inn lagres ikke lenger enn det enten er påkrevd ved lov eller er tjenlig for det formålet det ble samlet inn for.
 • Vi bruker ikke personprofilering til å ta automatiserte avgjørelser som i vesentlig grad kan påvirke personens rettigheter og friheter.

I henhold til personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss.

 • Du har rett til innsyn og korrigering, dvs. du kan når som helst be om å se dine personopplynsinger og rette feilaktige opplysninger eller supplere disse.
 • Du har rett til å be om sletting, dvs. du kan få dine personopplynsinger slettet, med mindre vi av regnskapsmessige eller juridiske grunner anser det som nødvendig å oppbevare dem i en lengre periode. Opplysningene slettes senest når eventuelle eiendomsrettslige krav er foreldet.
 • Du har rett til begrensning av behandlingen, dvs. at hvis betingelsene for å få begrenset behandlingen er oppfylt, kan vi kun behandle personopplysningene dine i enkelte spesielle tilfeller.
 • Du har rett til å klage, dvs. at du i visse tilfeller har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine.
 • Du har rett til innsigelser, dvs. at du har rett til å komme med innsigelser på vår behandling av personopplysningene dine, f.eks. hvis du mener at vår behandling av opplysningene ikke er lovlig.
 • Du har rett til å få overført opplysninger (dataportabilitet). Det betyr at du til enhver tid kan hente ut eller få tilsendt opplysningene.

Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.