Nyhet

november 23, 2017

Se til Trondheim, Schjelderup!

Svein Roger Selle og Anders Nyland
I høst ble Trondheim den første kommunen i landet til å innføre et eget lobbyregister. Det var Venstre som la frem forslaget, som ble støttet av Arbeiderpartiet, SV og MDG. I bystyrereglementet står det nå at hvert enkelt bystyremedlem «skal sørge for at henvendelser som er å betrakte som lobbyvirksomhet, registreres i lobbyregisteret».
Også her i Bergen har det vært diskutert å innføre et lobbyregister. Men bystyreflertallet har vendt tommelen ned. Hemmeligholdet har seiret. Det er synd.
I Geelmuyden Kiese har vi åpenhet som vår fremste kjerneverdi. Vi ønsker å bidra til et åpnere samfunn. Derfor er vi selvsagt åpne om vår egen virksomhet. Vi har åpne kundelister som ligger ute på nettsiden vår, slik at alle kan se hvem vi hjelper å kommunisere.
Vi er overbevist om at økt åpenhet fører til bedre beslutninger, noe som igjen fører til bedre samfunn. Derfor oppfordrer vi byrådsleder Harald Schjelderup til å følge etter Trondheim, og sørge for at det innføres et lobbyregister også i Bergen.
Vårt demokratiske styresett er basert på deltakelse. Medvirkning i beslutningsprosesser er en av bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Nettopp det faktum at privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner har anledning til å ivareta sine interesser og bli hørt før beslutninger fattes, gjør at vi har et levende og deltakende demokrati. Vi hilser større åpenhet rundt slike medvirkningsprosesser velkommen, nettopp fordi åpenhet er en annen vesentlig bærebjelke i den norske samfunnsmodellen.
Åpenhets- og offentlighetsprinsippet står svært sterkt her til lands. Vi har en egen lov, Offentleglova, som sikrer åpenhet og innsyn i forvaltningen. Vi har åpne skattelister, åpne politiske møter og sågar en høy grad av åpenhet i rettspleien. Derfor er det forunderlig at vi ikke har større åpenhet rundt medvirkning i beslutningsprosesser i kommunen.
Et lobbyregister må selvsagt gjelde for alle. Også for oss i Geelmyuden Kiese. For oss er det helt naturlig å bli oppført i et lobbyregister når vi tar kontakt med forvaltning eller folkevalgte på vegne av våre oppdragsgivere. Like naturlig som at vi alltid flagger interessen vi representerer. Vi tror at mugg er det eneste som trives i lukkede rom.
De samme partiene som sikret flertall for lobbyregister i Trondheim, har et solid flertall i Bergen bystyre. Dermed er det vel ingen grunn til å vente med å innføre lobbyregister i Bergen, Harald Schjelderup?