Nyhet

juli 8, 2020

Ti initiativ for økt mangfold

Fra GKs personalhåndbok

Fra stiftelsesdokumentet i januar 1989; Geelmuyden Kiese skal være et mangfold av selvstendige mennesker med kunnskap og holdninger; åpenhet, integritet, mot og sans for humor.

Geelmuyden Kiese bygger på mangfold, ulike kulturer og fordelen av at ingen tenker likt, for der mange tenker likt, tenker ingen meget. Vi tror at mangfold åpner for en bred tilgang til ideer og gjennomføring av dem, og at den beste løsningen på problemer ikke alltid er å bevare den eksisterende kulturen.

Økt rapportering

I Geelmuyden Kiese arbeider vi for et åpent samfunn. Vi vet at bedre informasjon gir bedre beslutninger og dermed et bedre samfunn. Som kommunikasjonsrådgivere for noen av verdens og Skandinavias største samfunnsformende virksomheter og organisasjoner har vi et særlig ansvar for å fremme løsninger som gjenspeiler og styrker samfunnet vi er en del av. Vi ønsker medarbeidere som forstår og gjenspeiler variasjonen i samfunnet, og vi ønsker å være en arbeidsplass som alle har lyst til å være en del av. 
 

GK iverksettersetter pr juli 2020 ytterligere tiltak for å styrke mangfoldet i organisasjonen:

 1. Formulere mål. Som en del av det løpende strategiarbeidet vil GK utvikle en overordnet mangfoldsstrategi og fastsette mål for mangfold i GK. Herunder kjønn, etnisitet, seksuell orientering og alder.
 2. Økt datagrunnlag og rapportering. GK har siden etableringen i 1989 vært en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Mangfoldet har likevel vært vanskelig å bevise ettersom dette er verdier vi ikke har målt tidligere. For å styrke en mer målrettet og datadrevet tilnærming til arbeidet med inkludering og mangfold, skal GK inkludere måling av inkludering og mangfold i våre årlige vurderinger av arbeidsplassen. Dataene fra undersøkelsene skal inkluderes i GKs årsrapport og publiseres. Det man teller, gjelder.

Enda bedre rekruttering

Vi er veldig oppmerksomme på hvordan vi tiltrekker og vurderer talenter i våre rekrutteringsprosesser. Vi kjenner til verdien av mangfold og vet at fremragende hoder ikke tenker likt. Vår strukturerte rekrutteringsprosess sikrer objektive og sammenlignbare testbesvarelser mellom kandidatene. For å sikre konsistente og kompetansebaserte intervjuprosesser forbedrer vi kandidatevalueringen kontinuerlig gjennom oppdaterte caser og intervjuer.  

For å styrke vår rekrutteringsprosess og minimere ubevisst partiskhet ytterlige iverksetter vi følgende tiltak:

 1. Upartiske jobbannonser. Alle jobbannonser sjekkes for språklige utilsiktede bias før de publiseres. Vurderingene baseres på tilgjengelig kunnskap på området.
 2. Vi oppfordrer alle til å søke. Alle jobbannonser tillegges et avsnitt som oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke på stillingene uansett kjønn, etnisitet, alder, funksjonshemming og seksuell orientering.
 3. Anonyme søknader. Alle mottatte søknader skal anonymiseres før vurdering og innkalling til førstegangsintervju. Anonymiseringen skal minimere ubevisst partiskhet og sikre at utvelgelse skjer kun på grunnlag av erfaring og kompetanse.
 4. Fra “culture fit” til “culture add”. Det er lett å lete etter folk som passer kulturen. Inspirert av Google vil vi i fremtiden også lete etter folk som kan bidra til å utvikle kulturen. I GK har vi alltid tilstrebet mangfold på nivå med det man finner i Mos Eisleys Cantina i Star Wars. Dette er initiativer som skal hjelpe oss å nå det nivået.

Et kommunikasjonsbyrå med plass til alle
Lederne og partnerne i GK tar beslutningene som setter rammer for vår kreativitet og rådgivning, hjelpen vi gir kundene og verdiene og medarbeiderne vi vil dyrke frem. Et partnerskap og en ledelse med mangfold treffer bedre beslutninger som gjør oss i stand til å levere enda bedre rådgivning og løsninger til våre kunder.

Per i dag er fire av syv medlemmer av GKs gruppeledelse kvinner mens to har av syv har minoritetsbakgrunn. I GK har vi arbeidet aktivt for å øke inkludering og mangfold i hele organisasjonen siden vår etablering i 1989.

 • Våre inkluderende retningslinjer for medarbeidere sikter mot å minske kjønnsforskjeller og sikrer betalt foreldrepermisjon for både mødre, fedre, medmødre og medfedre (i tilfelle adopsjon).
 • Vår fleksible arbeidstid sikrer alle familietyper mulighet til å trives og få hverdagen til å gå opp.
 • Vi skiller ikke mellom ektefeller og samboere i forbindelse med personalgoder som f.eks. helseforsikring uansett kjønn.
 • Vi har null-toleranse overfor mobbing og sjikane på arbeidsplassen og tydelige prosedyrer omkring håndtering av saker gjennom medarbeidervalgte arbeidsmiljørepresentanter.
 • Vi har talentprogrammer som tilbyr gratis undervisning, kompetanseheving og karriereutvikling til studenter. Vi har også lønnede praktikantprogrammer som ledd i høyere utdanning og tar løpende imot arbeidsledige i tilskuddsordninger og lignende programmer med tanke på å hjelpe folk tilbake på arbeidsmarkedet.
 • Vårt omfattende og felles onboarding-forløp sikrer at alle nye medarbeidere hurtig blir en del av GK i tillegg til at våre faste mentorordninger sikrer at alle alltid har en god kollega å sparre med underveis.
 • Vi arbeider av prinsipp ikke for tobakksindustrien eller for politiske partier. Vi er bevisste de endringer god kommunikasjon kan skape. Arbeid for forsvarssektoren og nasjoner blir derfor vurdert i partnerskapet fra sak til sak. Det står alltid den enkelte medarbeider fritt om vedkommende ikke ønsker å arbeide for en gitt sak, organisasjon eller virksomhet.
 • Vi er medlem av relevante bransjeforeninger i både Norge, Danmark og Sverige og tilslutter oss bransjeorganisasjonenes etiske retningslinjer på både nasjonalt og europeisk plan. Vi arbeider aktivt for å styrke disse i retning mer mangfold.
 • Vi påtar oss løpende pro bono-arbeid for gode formål og har i de seneste år laget flere prisvinnende og anerkjente kampanjer mot blant andet hatefulle ytringer, mobbing og diskriminering på arbeidsplassen.

GK setter i gang følgende tiltak for å styrke inkludering og mangfoldet i organisasjonen:

 1. Ledelsestrening og utdannelse. Vi øker vår investering i lederutdannelse og trening som vektlegger inkludering og ledelse av medarbeidere med ulike bakgrunner og kompetanser.
 2. Partnerskapet og ledelsen i GK har ansvaret for å oppnå de konkrete målene om mangfold. I tillegg blir mangfold et særskilt ansvarsområde under HR i GKs konsernledelse. I samarbeid med landleder skal tiltakene implementeres i linjen på alle GKs kontorer.
 3. Mangfold i team. Vi fastsetter prinsipper for mangfold på kundeoppdrag og stiller i større kundeforhold krav om variasjon i forhold til alder, kjønn og bakgrunn på teamet. Mangfold må sikres gjennom aktiv ledelse tett på, slik at ikke «like barn leker best» automatikk får fest seg.
 4. Whistleblower-ordning. Vårt eksisterende whistleblower-system for innmelding av mobbing og sjikane på arbeidsplassen utvides, så det også omfatter bekymringer vedrørende inkludering og mangfold. Det tydeliggjøres i personalhåndboken hvordan medarbeidere trygt kan rette eventuelle bekymringer videre til enten nærmeste leder eller de medarbeidervalgte representantene.

København/Oslo/Stockholm 2. juli 2020

Partnerskapet i Geelmuyden Kiese Gruppen