Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter

Geelmuyden Kiese behandlar dina personuppgifter och anger här hur vi behandlar dessa för att säkerställa en rättvis och transparent behandling.

Genomgående för vår databehandling är att vi enbart behandlar personuppgifter för specifika ändamål och baserat på legitima intressen. Vi behandlar endast personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att uppfylla de angivna syftena, och vi raderar dina uppgifter när de inte längre är nödvändiga. Detta behöver du veta om vår behandling av dina personuppgifter:

 • Att GEELMUYDEN KIESE A/S ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som vi får från dig.
 • Att du vid frågor eller synpunkter är välkommen att kontakta Markus Vickery – Telefon: +45 33959697 – E-post: personvernombud@gknordic.com.
 • Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna leverera våra varor och tjänster till dig och ditt företag, samt att hålla dig informerad om nyheter, funktioner och produktmöjligheter, jfr. den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 b.
 • Att den rättsliga (legala) grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, jfr artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen, och/eller ingånget avtal/kontrakt/beställning, jfr artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen, och/eller lagstiftning, jfr artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, och/eller för att personuppgiftsansvarig eller en tredje part ska kunna tillgodose ett berättigat intresse (om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om den registrerade är ett barn), jfr artikel 6.1 f i GDPR. Berättigat intresse som motiverar behandling av dina uppgifter är marknadsföring av nya tjänster/produkter. Om vi behandlar uppgifter om dina politiska åsikter, sker detta endast om du själv har publicerat uppgifterna, jfr artikel 9.2 e i GDPR.
 • Att personkategorin för de uppgifter vi lagrar i regel är vanligt förekommande (t.ex. namn, adress), men också kan vara känslig (t.ex. politisk övertygelse)
 • Att vi lämnar ut eller överlåter dina personuppgifter till externa mottagare, inklusive våra personuppgiftsbiträden, rådgivare och eventuella nödvändiga affärspartners.
 • Att vissa av våra personuppgiftsbiträden kan vara belägna utanför EU/EES, men då ha rättslig grund för överföring.
 • Att vi har mottagit personuppgifterna från dig och eventuellt från allmänt tillgängliga källor.
 • Att vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och/eller annan lagstiftning.
 • Att vi inte använder personlig profilering för att fatta automatiserade beslut som avsevärt kan påverka individens rättigheter och friheter.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

 • Du har rätt till tillgång och rättelse, dvs. du kan när som helst begära att få se dina personuppgifter och rätta/uppdatera informationen.
 • Du har rätt att begära radering, dvs. du kan få dina personuppgifter raderade, om vi inte av bokföringsmässiga eller rättsliga skäl anser att det är nödvändigt att behålla dem under en längre tid. Uppgifterna kommer att raderas senast när eventuella förmögenhetsrättsliga förpliktelser är preskriberade.
 • Du har rätt till begränsning, dvs. du kan i vissa fall begränsa behandlingen av dina uppgifter.
 • Du har rätt att göra invändningar, dvs. du har i vissa fall rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du när som helst kan hämta eller få dina uppgifter skickade till dig.
 • Du kan läsa mer om dina rättigheter i dataskyddsförordningens riktlinjer om registrerades rättigheter, som du hittar på https://www.imy.se/
 • Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill klaga över behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt. Du har dock alltid rätt att klaga direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, via deras e-tjänst. Se mer på https://www.imy.se/.