Nyhet

september 28, 2023

Experternas tips om Market Abuse Regulation (MAR) – så undviker du misstag i kommunikationen mot investerare

Nyligen samlades några av Sveriges främsta experter på regulatorisk kommunikation på Geelmuyden Kiese Sveriges huvudkontor i Stockholm för ett samtal om kapitalmarknadsreglering och marknadsmissbruk. 

Här är några av de bästa insikterna. 

EU-regelverket Market Abuse Regulation (MAR) är väldigt viktigt för noterade bolag. Karin Ydén har en bakgrund på Nasdaq och är en av Sveriges främsta experter på marknadsmissbruk och kapitalmarknadsreglering för noterade bolag. Hon medverkade i samtalet som leddes av Geelmuyden Kieses Kristina Windrup Olander. Ämnena kretsade kring strategier för att navigera inom MAR:s ramverk och hur företag kan integrera dess bestämmelser i sin kommunikationsstrategi på ett konstruktivt sätt.  

I samband med seminariet bad vi även vår nya medarbetare Olivia Rönnlöv, som har tidigare erfarenhet av att stödja bolag i regulatoriska frågor, att sammanfatta tre av de vanligaste misstagen som noterade bolag gör gällande MAR och regulatorisk kommunikation, baserat på hennes personliga erfarenheter och insikter.  

  1. Brister i offentliggöranden. Ett vanligt och allvarligt misstag som noterade bolag begår är att inte tillhandhålla korrekt, fullständig och tydlig information i sina offentliga uttalanden. Det innebär att bolagen släpper information som är felaktig, bristfällig eller vilseledande. Detta kan få allvarliga konsekvenser, inklusive rättsliga åtgärder och en minskad förtroendefaktor bland investerare. Det är därför avgörande före publicering, att noggrant granska och verifiera så att innehållet är korrekt och konkret.  
     
  1. Intern hantering av insiderinformation. Otillräcklig och dåligt strukturerad hantering av insiderinformation utgör det andra området. En bristfällig intern process kan leda till oavsiktlig spridning av insiderinformation, vilket är ett allvarligt brott inom MAR. Bolag måste säkerställa att deras personal och ledning har en djup förståelse för MAR:s krav och att de följer de tydliga riktlinjer som finns på plats kring hantering av insiderinformation. Styrelsen har ett särskilt ansvar att tillhandahålla de nödvändiga resurserna och att fastställa klara rutiner för hantering av insiderinformation.  
     
  1. Icke-konsekvent kommunikation. Allt för ofta sker misstag kring MAR för att bolag inte är konsekventa i sin kommunikation till marknaden. När konfidentiell information ska förmedlas till börsen är det viktigt att säkerställa vad som har kommunicerats tidigare, i vilken utsträckning, och hur MAR har använts vid dessa tillfällen. En MAR-etikett (den etikett som placeras i slutet av ett pressmeddelande för att synliggöra att det innehåller insiderinformation) för mycket eller för lite är vanligt förekommande och lätt att undvika, så länge man är förberedd och strukturerad i sin kommunikation.  

Det är viktigt att noterade bolag noggrant följer MAR:s riktlinjer och har robusta interna kontrollsystem på plats. Syftet med MAR är att skydda befintliga investerare och attrahera nya genom att säkra förtroendet för våra handelsplatser. Det är också värt att notera att det finns resurser tillgängliga för rådgivning kring hantering av insiderinformation från bland annat tillsynsmyndigheter, jurister och konsulter. Använd dessa och våga be om hjälp!