Nyhet

mars 16, 2017

Brusselbrevet uke 11

Hardt ut mot polsk europaparlamentariker
Europaparlamentets president, Antonio Tajani, gikk hardt ut mot den polske europaparlamentarikeren Janusz Korwin-Mikke for hans kvinnefiendtlige uttalelser forrige uke.
– Ved å krenke alle kvinner har Korwin-Mikke vist forakt for våre mest grunnleggende verdier, sa Tajani tirsdag. Korwin-Mikke ble fratatt sin dagslønn i 30 dager (306 euro per dag), suspendert fra parlamentære aktiviteter i ti dager, og får ikke ha representative roller for parlamentet det neste året.
Europakommisjonen presenterer rapport om EU-samarbeidet: ”The EU in 2016”.

Sirkulærøkonomien: Europaparlamentet vil halvere mengden matavfall innen 2030
Tirsdag stemte Europaparlamentet gjennom fire viktige lovforslag for bedre ressurshåndtering: innsamlingsmål for avfall, nytt regelverk for emballasjeavfall, EE-avfall og deponi. Parlamentet høyner ambisjonene som ble lagt frem av Europakommisjonen i desember 2015, og setter følgende mål for 2030:

 • 70% av kommunalt avfall skal resirkuleres (Kommisjonen foreslo 65%), hvorav 5% skal klargjøres for gjenbruk
 • 80% av emballasjeavfallet skal resirkuleres (Kommisjonen foreslo 70%)
 • Maksimum 5% deponering av avfall (Kommisjonen foreslo 10%)
 • Biologisk avfall, spillolje og tekstiler skal sorteres for seg
 • 50% reduksjon av matavfall
 • Økt bruk av økonomiske insentiver som å skattlegge deponering og avfallsforbrenning

Nå skal EUs miljøministre behandle forslagene.
 
Europaparlamentets rapport om Arktis
Europaparlamentet vedtok med overveldende flertall rapporten om Arktis. Rapporten inneholder et kontroversielt avsnitt om forbud mot petroleumsvirksomhet i farvann under isen i Arktis-området. Les her.
 
Overveldende flertall for å stoppe handel med konfliktmineraler
Europaparlamentet vil sørge for en mer forsvarlig handelspraksis for tinn, tantal, wolfram og gull. Parlamentet vil innføre strengere krav til opprinnelsesgarantier for slike mineraler, og på den måten stanse indirekte eller direkte finansiering av grupper som bryter menneskerettighene i konflikområder.
 
Europaparlamentet styrker aksjeeieres rettigheter
Europaparlamentet vedtok tirsdag et direktiv som vil gi mer sikkerhet og transparens for langsiktige investeringer, og sikre mer åpenhet for børsnoterte selskaper og investorer. Aksjeeiere i europeiske selskaper skal ha rett til å påvirke lønnsnivå i ledergruppen. Utkastet går nå videre til Ministerrådet for endelig vedtak.
 
Vestagers gassforlik med Gazprom
Ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen har Gazprom nå gitt etter for kravene og avgitt løfter om å forholde seg til Kommisjonens konkurranseregler. Konkurransekommissær Margrethe Vestager mener forliket vil gi lavere priser og økt energisikkerhet i Sentral- og Øst-Europa.
Tidligere har Russland stått fast på at selskapet ikke skulle forholde seg til EUs konkurranseregler. Gazprom skal fjerne alle hindringer for videresalg av gass over EU-grenser og åpne opp infrastrukuren for gass slik at ikke fritt salg hindres.
 
Fra proxy-krig til proxy-fred i Syria
EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini, presenterte tirsdag EUs fremtidige strategi i Syria. Strategien legger grunnlaget for konferansen om Syrias fremtid som holdes den 5. april i Brussel, hvor bl.a. Norge er medarrangør. Ifølge Mogherini skal Europa ha “en sterk politisk og humanitær rolle” i å sikre overgangen til et fredelig Syria i etterkant av en (forhåpentligvis) fremtidig avtale mellom partene i konflikten.

Norge får 4,5 sekunder skjermtid i en 60 sekunders lang video som markerer at det er seksti år siden opprettelsen av Kull- og stålunionen. Både medaljeseremonien og fakkeltoget i Oslo i forbindelse med tildelingen av Nobels Fredspris i 2012 fremheves som viktige hendelser i Roma-traktatens 60 år lange historie.
 
Europaparlamentarikere bekymret over global munnkurv for abortforkjempere
Et samlet Europa, med Europaparlamentet og Federica Mogherini i spissen, reagerer på nye amerikanske regler, såkalte “global gag rules”, som vil frata organisasjoner finansiell støtte dersom de ikke slutter å nevne abort som en del av kvinners rettigheter til reproduktiv helse. Et initiativ fra Europaparlamentet går blant annet ut på å sikre støtte til organisasjonenes fremtidige drift, og fortsatt arbeid med å informere kvinner over hele verden om alle trygge alternativer til reproduktiv helse.
 
 

Brexit Corner
Friends of Europe publiserte denne uken ”HOW TO (BR)EXIT”.

 

Nyheter fra EU-domstolen

EU-domstolen lar arbeidsgivere forby hijab – og alle andre religiøse og politiske plagg, så lenge arbeidsplassen pålegger et generelt forbud. Bedrifter kan ikke avskjedige ansatte som nekter å la være å bruke religiøse symboler dersom bedriften ikke har innført et tydelig generelt forbud på forhånd.
 

Nyheter fra ESA
Grønt lys for statsstøtte til forstudier om karbonfangst- og lagring
Denne uken godkjente ESA norsk statsstøtte til studier som skal klargjøre grunnen for utbygging av et fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring (CCS). Norge har satt av 360 millioner kroner til CCS-studier i 2017. Gassnova leder arbeidet med å utrede tre mulige demonstrasjonsprosjekter: Klemetsrud i Oslo, Norcem i Brevik og Yara i Porsgrunn.
 

Europaparlamentet holder komitémøter i Brussel.

 • 20. mars: Europaparlamentets budsjettkomité evaluerer implementering av Horizon 2020. Brussel.
 • 20. mars: Miljø- og helsekomitéen diskuterer hvorvidt CO2-utslipp fra bl.a. skogbruk skal inkluderes i klimapakken for 2030, samt endring av regulering for overvåking og rapportering av klimagassutslipp.
 • 21. mars: Komiteen for internasjonal handel refererer avtale om en EØS-finansieringsmekanisme for perioden 2014-2021 til Rådet. Brussel.
 • 21. mars: Europakommisjonen arrangerer seminar om redusering av klimagassutslipp for flytrafikk for å oppnå grønnere flyreiser i fremtiden. Brussel.
 • 21. mars: PubAffairs Bruxelles arrangerer debatt om EUs kvotehandelssystem for klimagassutslipp fra industri og kraftprodusenter (ETS). Brussel
 • 21. mars: Friends of Europe arrangerer debatt om avskoging og tilknyttede etiske dilemmaer. Brussel.
 • 21. mars: Komitéen for grunnlovsspørsmål diskuterer EUs konstitusjonelle forhold med Storbritannia som konsekvens av Brexit.
 • 22. mars: Industri- og energikomitéen holder offentlig høring om vinterpakken, og diskuterer styringsmodellen for Energiunionen, samt fastsetting av kvoter for klimagassutslipp for perioden 2021-2030.
 • 22. mars: Politico starter en ny debattserie, CITIES4CLIMATE 2020 – som ser på suksessfaktorer for overgang til bærekraftige byer. Første møte fokuserer på bærekraftig transport og energinettverk. Brussel.
 • 22. mars: Fiskerikomitéen diskuterer fiskerikvoter i Nordsjøen og utveksler syn på Brexit. Brussel.
 • 23. mars: Transport- og turismekomitéen har høring om europeisk strategi for lav-utslippsmobilitet. Brussel.
 • 24. mars: Den europeiske regionskomitéen holder konferanse om innovative energiløsninger for Europas fremtidige regioner og byer. Brussel.
 • 25. mars: Europeiske ledere markerer Roma-traktatens 60-årsjubileum. Roma.

 
 
 

Abonnere på Brusselbrevet?